GDPR

Tisztelt Érdeklődő!
Az oldal működtetésének célja az érdeklődők tájékoztatása, a Cég által forgalmazott, illetve gyártott termékek ismertetése. A Rehab-Észak Kft. nem kér, és nem gyűjt semmilyen adatot, illetve információt az oldalt felkeresőitől.
A Rehab-Észak Kft. adatkezelő és adatfeldolgozó tevékenysége megfelel AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK - (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: Rendelet) – továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek.

Széchenyi 2020